موقوفات زیبد
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۸  کلمات کلیدی: موقوفات

باسلام
جهت اطلاع

حدودسال1362 دریک اقدام پی گیروطاقت فرسا اینجانب چندماهی باهمکاری روحانیون دیگرزیبدلیستی ازوقفها تهیه کردیم وفهرستی به خط اینجانب ازموقوفات موجود است، که ظاهرا یک نسخه دست آقای حاج علی قلی پور«حاج محمدعلی»ونسخه ای دست ابوی آقای حاج عباسعلی عجم می باشد.

ضمنامطلع ترین فرددراین موردایشان می باشندودرموردموقوفاتی که لیستش به اوقاف داده شده ایشان رابط غیررسمی ومعتمد،بوده اند.
باایشان وحاج آقای قلی پور مشورت وگفتگوشود،ومطالب واطلاعات گسترده ایشان درباره موقوفات ،درزیبدوموقوفات برای زیبددرسنو،وبعضی روستاهای اطراف گفتگوشده وضبط شود.

بیشترکارهاانجام شده،خیلی ازموقوفه هاآن سال زنده شد،باوقف نامه هاکه باهمکاری حاج آقای وثوق کپی شدوخوانده شد.
چندموقوفه بااستشهادپیران زنده شد.
وبه برکت آن حرکت، وقف هایی سرگرفت که یکی ازآنهامکان فاطمیه است.

حاج آقا محسنی